Villkor/Garanti

Fabriksgaranti, villkor vid köp av fönster, dörrar och isolerglaskassetter.

Termofönster Sverige AB förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna till dess de är till fullo betalda. 
Fullgjord betalning av produkten är ett villkor för granskning av reklamationsansökan.
Reklamationen skall lämnas skriftligen (mail ok) till inköpsstället och ett inköpsbevis (faktura eller kvitto) uppvisas.
Garantitiden räknas från leveransdag till avtalad plats. Garantitid är beroende av produkttyp och är angiven i offert.
Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas med hos företaget/tillverkaren uppkomna kostnader (ex. reskostnader för besiktningsman etc).
Reklamationen kommer inte att godkännas om fönstren har skadats pga. felaktig montering.
Handtag och lås har 2 års garanti, vid normalanvändning.
Garantin gäller inte vid fel som orsakats av:

  • Produkten används på ett sätt den inte är avsedd för
  • Felaktigt underhåll eller brist på underhåll.
  • Yttre påverkan (kemikalier, eld, osv…).
  • Felaktig montering (ej fackmannamässigt) som konstateras av företagets representant.
  • Onormalt slitage på delar.
  • Normalt klassad force majeure ex naturkatastrofer.

Garantin omfattar inte mekaniska skador och glassprickor som uppstod under användningen eller fel/avvikelser som är tillåtna enligt gällande normer (ex Svensk Planglasförening).
Företaget/tillverkaren avgör på vilket sätt felen ska åtgärdas.
Kunden åläggs att kontrollera kvalitén och kvantiteten i samband med leverans inom ramen för synliga fel, som inte är reklamationsgrundande efter avlämningen av snickerierna. Om kunden trots synliga fel och innan kontakt med företaget/tillverkaren och innan av tillverkaren beslutat åtgärd ändå bestämmer sig för montering av den bristfälliga produkten, förlorar kunden rätten till reklamation och anspråk på ev. andra skador orsakade av den felaktiga produkten.
Garantin omfattar endast felaktigheter på varor som innefattas av avtalet. Företagets ansvar begränsas max till återbetalning av den sålda produktens värde.
Vi ansvarar inte för övriga omkostnader som har uppstått pga. produktskadan, ex kostnader för demontering/montering.
Vi kan inte garantera leveranstider och kan ej heller hållas ansvariga för ev. kostnader som uppstår hos kund pga förseningar.

Garantin gäller endast i Sverige (om inget annat överenskommits).

payson betalning med VISA eller Mastercard

Betala med ditt Visa/Mastercard.
(+3% Paysonavgift)